Invaliditeitspensioen

U bent arbeidsongeschikt als u voor tenminste één jaar ‘vliegmedisch’ arbeidsongeschikt bent verklaard voor de uitoefening van uw functie als vlieger. In uw eerste twee ziektejaren betaalt KLM verplicht uw salaris door. Daarna beslist het bestuur van het pensioenfonds óf u arbeidsongeschikt bent en vanaf welke dag u recht hebt op een invaliditeitspensioen. Gaat u invaliditeitspensioen ontvangen? Dan nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek bij het pensioenfonds.

Op deze pagina leest u wat er standaard geregeld is en welke aandachtspunten er zijn:

Wat is er standaard geregeld in de basispensioenregeling?

Wat is er standaard geregeld in de netto pensioenregeling?

Wat is er standaard geregeld in de basispensioenregeling?

U ontvangt invaliditeitspensioen
Bent u langer dan twee jaar ziek en kunt u daardoor niet werken? Dan ontvangt u een invaliditeitspensioen van het pensioenfonds. Dit vervangt dan uw KLM-salaris. Het gaat in principe in op de dag waarop de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte door KLM stopt. Het invaliditeitspensioen bestaat uit een basisuitkering plus leeftijdsafhankelijke toelagen.

Invaliditeitspensioen tot uw pensioendatum
U ontvangt het invaliditeitspensioen zolang u volgens het bestuur van het pensioenfonds vliegmedisch arbeidsongeschikt bent. Het invaliditeitspensioen wordt uiterlijk uitgekeerd tot de standaard pensioenleeftijd van 58 jaar. Werkt u in deeltijd en is uw pensioenleeftijd daardoor opgeschoven? Dan ontvangt u het invaliditeitspensioen tot die opgeschoven pensioendatum.

Mocht u tijdens uw arbeidsongeschiktheid overlijden, dan stopt de uitkering van het invaliditeitspensioen na afloop van de maand van uw overlijden.

Herstelt u voor uw pensioendatum en gaat u weer als vlieger aan de slag bij KLM? Dan stopt de uitkering van uw invaliditeitspensioen en betaalt u weer premie voor uw pensioen.

Bij pensioengerechtigden vindt u informatie over het ontvangen van pensioen.

Basisuitkering
De hoogte van de basisuitkering berekenen wij aan de hand van de invaliditeitsgrondslag. Dit is twaalf maal het vaste (niet gemaximeerde) maandsalaris op de eerste WIA-dag, verhoogd met 8% vakantiegeld. Uw basisuitkering is:

  • 80% van dat gedeelte van de invaliditeitsgrondslag dat niet uitgaat boven het grensbedrag van het invaliditeitspensioen (2019: € 57.000,-)
  • + 70% van dat gedeelte van de invaliditeitsgrondslag dat ligt tussen eenmaal het grensbedrag van het invaliditeitspensioen en tweemaal het grensbedrag van het invaliditeitspensioen
  • + 51,5% van dat gedeelte van de invaliditeitsgrondslag dat uitgaat boven het bedrag van tweemaal het grensbedrag van het invaliditeitspensioen.

Het totale invaliditeitspensioen (reguliere invaliditeitspensioen plus vrijwillig aanvullend invaliditeitspensioen) is altijd maximaal het jaarinkomen dat u als vlieger verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd, op basis van uw laatste deeltijdpercentage.

Had u het einde van uw salarisschaal nog niet bereikt toen uw invaliditeitspensioen inging? Dan passen wij de uitkering van het invaliditeitspensioen gedurende maximaal vier jaar aan, aan de salariswijzigingen die u op grond van leeftijd en diensttijd zou hebben gehad als u niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden. Dit doen wij op het moment dat u deze salarisverhogingen zou hebben gehad.

Werkt u in deeltijd? Dan vermenigvuldigen wij uw invaliditeitsgrondslag met het deeltijdpercentage dat geldt op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen. Het invaliditeitspensioen wordt aangevuld met het vrijwillige aanvullend invaliditeitspensioen.

Toeslagen
Sinds begin 2015 ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid twee toeslagen bovenop de basisuitkering: invaliditeitstoeslag 1 en 2. Toeslag 1 ontvangt u omdat het opbouwpercentage is verlaagd door wettelijke maatregelen. Toeslag 2 ontvangt u vanwege de maximering van het pensioengevend loon op € 107.593,- (aftoppingsgrens). De hoogte van beide toeslagen is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en salarisgegevens.

In de berekening van invaliditeitstoeslag 2 wordt rekening gehouden met de verhoging van de aftoppingsgrens van € 103.317,- per 1 januari 2017 naar € 107.593,- per 1 januari 2019. Hierdoor kan de invaliditeitstoeslag 2 lager zijn geworden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan uw totale invaliditeitsuitkering na 1 januari hoger of lager zijn dan voor 1 januari.

Is het Invaliditeitspensioen na 1 januari 2016 ingegaan? Dan wordt op de toelagen (net als bij de actieven) gedurende de jaren 2016 - 2019 een verlaging toegepast die volgt uit de CAO 2015 - 2017. De verlaging kan in principe niet meer bedragen dat het totaalbedrag van de toelagen. Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid gelden dan vanaf 2020 de niet-verlaagde staffels van de actieven.

Let op: WIA of WAO-uitkering?
Ontvangt u een WAO- of WIA-uitkering (WGA of IVA) van het UWV? Dan wordt deze, inclusief 8% vakantietoeslag, in mindering gebracht op uw invaliditeitspensioen. U moet meewerken aan het verkrijgen en in stand houden van uw WIA-uitkering. Vervalt de WIA-uitkering door uw eigen toedoen? Dan brengen wij het bedrag van de niet ontvangen WIA-uitkering op uw invaliditeitspensioen in mindering. Re-integreert u in een andere functie dan die van vlieger en wordt uw WIA-uitkering hierdoor lager of gestopt? Ook dan verlagen wij het invaliditeitspensioen.

Let op: inkomsten uit arbeid?
Ontvangt u naast uw KLM-invaliditeitspensioen ook inkomen uit of in verband met arbeid? Dan wordt u mogelijk gekort op uw invaliditeitspensioen. Deze korting bedraagt 40% van het bedrag dat uw totale inkomen hoger is dan uw oude inkomen op de eerste ziektedag.

Hierbij verstaan wij onder:

  • 'totale inkomen’: de som van uw invaliditeitspensioen (inclusief de WIA-uitkering) en uw arbeidsinkomen in een bepaald jaar. Het gaat hierbij om nieuw arbeidsinkomen dat u na uw eerste ziektedag elders (niet als KLM-vlieger) hebt verworven.
  • ‘uw oude inkomen’: uw - aan het loonindexcijfer aangepaste - inkomen op jaarbasis op uw eerste ziektedag.

Elk jaar vragen wij u het inkomen uit arbeid of onderneming aan ons door te geven. Daarna melden wij u óf en op welke manier dit verrekend wordt.

Verhoging (indexatie) van invaliditeitspensioen

Wij streven ernaar het ingegane invaliditeitspensioen (inclusief het aanvullend invaliditeitspensioen) te verhogen met maximaal de procentuele verhoging van het loonindexcijfer.

Wat is er standaard geregeld in de netto pensioenregeling?

De netto pensioenregeling kent geen netto invaliditeitspensioen. De bovengrens van de pensioengrondslag in de basispensioenregeling geldt namelijk niet voor de berekening van het invaliditeitspensioen. Dat betekent dat wij de hoogte van uw invaliditeitspensioen berekenen over uw niet gemaximeerde maandsalaris + 8% vakantiegeld.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)